SUOMEN VARASTOVUORAUS OY

Varastojen vuokraehdot

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat:

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys varaston käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varastokopin ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.

2 § Lämmitys ja sähkö:

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu:

Vuokranantaja ei vastaa varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja varastokopin lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4 § Varastotila:

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila enintään 30 kilometrin etäisyydeltä nykyisestä varastosta.

5 § Määräaikainen vuokrasopimus:

Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja poistaa ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu kohdan 6 § mukaisesti toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

6 § Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus:

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) täyden kuukauden irtisanomisajalla. Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 12.1. ja vuokralainen ei enää tarvitse varastoa toukokuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse tai postitse 11.4. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 12.4.–11.5. Yhden kuukauden irtisanomisaika ei ole sidottu kalenterikuukausiin. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston ja poistaa lukon ovesta vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.

7 § Vuokran maksu:

Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus oveen ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun sopimus on molempien osapuolten allekirjoittama ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille.
Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä aina 5 euron huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin voimassa oleva
viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus - sulkea kulkuoikeus ulko-oviin
kulunvalvontajärjestelmästä, - irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi, - pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, - periä varaston aukaisumaksu 50 euroa, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus - realisoida (parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi julkisessa huutokaupassa) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8 § Vuokratakuun palautus:

Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle. Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat:

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli.

10 § Sopimusrikkomukset:

Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

11 § Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron ja MasterCard - korteilla. SUOMEN VARASTOVUORAUS OY toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oyj.
Suomen Verkkomaksut Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oyj on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oyj,
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

12 § Verkkopankit:

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut
Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen
Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu
toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.